Friday, 21 October 2016

Wraparound Sessions - Gofal Cofleidiol

Thanks to those who have returned registration forms for the Wraparound Sessions starting at Caban Kingsland after half term.  All those who responded have a place secured for November 2nd, with confirmation letters that include more details in the post.

Diolch i'r sawl sydd wedi dychwelyd ffurflenni cofrestru ar gyfer y Sesiynau Cofleidiol sy'n cychwyn yn y Caban ar ol hanner tymor.  Mae gan pawb oedd wedi ymateb lle wedi ei ddiogelu ar gyfer Tachwedd 2il, gyda llythyrau sy'n cynnwys mwy o fanylion yn y post.  


Thursday, 1 September 2016

Caban reopening next week, click for details... Caban yn ail-agor wythnos nesaf, cliciwch am fanylion

We're ready for the new school year at Caban Kingsland.  There will be a staggered opening as follows:

Monday:  new children who have been registered and their parents are invited to attend from 9am.

Tuesday:  first day proper for all children on register.Rydym yn barod am y flwyddyn academaidd newydd yn Caban Kingsland.  Byddwn yn agor fel y ganlyn:

Dydd Llun: gwahoddiad i blant newydd sydd wedi cofrestru a'u rhieni  i fynychu o 9am.

Dydd Mawrth:  diwrnod cyntaf swyddogol ar gyfer yr holl blant ar y gofrestr.


Tuesday, 12 July 2016

Will soon be closing for the summer, time ticking away to pick up registration forms for September... Cau am yr haf yn go fuan, amser yn brin i gofrestru ar gyfer mis Medi...


Thursday is Graduation Day, click here for more info - Dydd Iau yw ein dirwnod graddio, cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Parents are invited to attend Caban Kingsland's graduation ceremony to be held on Thursday morning.  Please bring children in to the Caban promptly by 9.15am and take a seat.  The children will pop over to the school with staff to get ready and the ceremony will begin at 9.30am!  

Gwahoddwn rieni i seremoni graddio Caban Kingsland i'w gynnal bore Dydd Iau.  A fyddech cystal a dod a'r plant i'r Caban yn brydlon ar y bore, erbyn 9.15am a chymryd sedd.  Bydd y plant yn mynd drosodd i'r ysgol efo'r staff i gael yn barod a bydd y seremoni yn cychwyn am 9.30am!