Thursday, 30 July 2015

How many skills can you learn from a jig-saw? - Faint o sgiliau allwch chi ddysgu o jig-so?

Resources like this colourful new jigsaw will allow the children who attend the Caban to develop a range of skills in a fun environment.   This boy is developing his motor-skills, using his finger to grip the shapes, and his problem solving skills.  Caban Kingsland will be employing a team of experienced assistants who will help to develop pupils' communication skills by talking them through games like this one, where they would be learning the names and colours of the shapes in Welsh and English.  On top of that there's the social skill of concentrating on a task for a period of time.  Our brand new setting is opening on September 2nd for pupils aged two and a half to four.  If you're yet to register, send an email to admin@cabankingsland.com
For more information click on the Services tab.

Mae adnoddau fel y jig-so newydd yma yn galluogi plant sydd yn mynychu'r Caban i ddatblygu ystod o sgiliau mewn amgylchedd o hwyl.  Mae'r bachgen yma yn datblygu ei sgiliau corfforol, wrth ddefnyddio ei fysedd i afael ar y siapiau, ac hefyd ei sgiliau datrys problemau.  Bydd staff profiadol Caban Kingsland yn gallu helpu plant i ddatblygu sgiliau cyfathrebu trwy defnyddio adnodd fel hwn i drafod enwau a lliwiau y siapiau gwahanol yng Nghymraeg a Saesneg.  Ar ben hynny, mae'r sgil cymdeithasol o ganolbwyntio ar dasg am gyfnod o amser.  Mae ein sefydliad newydd sbon yn agor ar Fedi 2il ar gyfer plant 2 a hanner oed i bedwar.  Os ydych eisiau cofrestru, cysylltwch trwy ebost ar admin@cabankingsland.com
Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y tab Gwasanaethau.


Monday, 27 July 2015

Making tea in our role-play area - Coginio yn yr ardal ty bach tat

The Caban's range of new resources include a miniature kitchen area, and dining room table where the children can take part in role play activities.  We aim to develop pupils' imagination in our brand new setting, opening on September 2nd for pupils aged two and a half to four.  If you're yet to register, send an email to admin@cabankingsland.com
For more information click on the Services tab.

Mae ystod adnoddau newydd y Caban yn cynnwys ardal gegin fechan, a bwrdd cinio lle all y plant cymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae rol.  Rydym yn anelu i ddatblygu dychymyg y plant yn ein sefydliad newydd sbon sydd yn agor ar Fedi 2il ar gyfer plant 2 a hanner oed i bedwar.  Os ydych eisiau cofrestru, cysylltwch trwy ebost ar admin@cabankingsland.com
Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y tab Gwasanaethau.

Saturday, 25 July 2015

Music making with our tortoise bells! - Creu cerddoriaeth efo ein glychau siap crwban!

Here's a boy making music with some of the new resources bought for Caban Kingsland.  We aim to develop pupils' creative skills in our brand new setting, opening on September 2nd for pupils aged two and a half to four.  If you're yet to register, send an email to admin@cabankingsland.com
For more information click on the Services tab.

Dyma fachgen yn creu cerddoriaeth efo rai o adnoddau newydd Caban Kingsland. Rydym yn anelu i ddatblygu sgiliau creadigol y plant yn ein sefydliad newydd sbon sydd yn agor ar Fedi 2il ar gyfer plant 2 a hanner oed i bedwar.  Os ydych eisiau cofrestru, cysylltwch trwy ebost ar admin@cabankingsland.com
Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y tab Gwasanaethau.

Friday, 24 July 2015

Mini test drive a big success! - Gyrrwr mini cyntaf wedi mwynhau!

We invited children from Ysgol Kingsland's nursery class to 'test drive' some of the new resources bought for Caban Kingsland.  The look on this boy's face says it all!  It's not all about fun though - learning how to use this wonderful resource was a team effort that required communication and cooperation between the children.  We aim to develop pupils social skills in our brand new setting, opening on September 2nd for pupils aged two and a half to four.  If you're yet to register, send an email to admin@cabankingsland.com
For more information click on the Services tab.

Cafodd plant dosbarth meithrin Ysgol Kingsland gwahoddiad i drio rhai o adnoddau newydd Caban Kingsland.  Mae gwyneb y hogyn bach yma yn dweud y cyfan!  Nid hwyl yn unig fydd ar gael i'r plant - roedd dysgu i ddefnyddio'r adnodd gwych yma yn golygu fod angen i'r plant cydweithio fel tim a chyfathrebu ymysg eu gilydd.  Rydym yn anelu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol y plant yn ein sefydliad newydd sbon sydd yn agor ar Fedi 2il ar gyfer plant 2 a hanner oed i bedwar.  Os ydych eisiau cofrestru, cysylltwch trwy ebost ar admin@cabankingsland.com
Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y tab Gwasanaethau.


Tuesday, 21 July 2015

Services - Gwasanaethau

Caban Kingsland is a playgroup and wraparound provision for children aged from two and a half to four (although in the future  we aim to expand to offer an after-school service for older children).

Caban Kingsland will offer a morning and afternoon session for children aged two aged two and half to four  along with a ‘wraparound’ session which bridges the two.   That means that parents will be able to take advantage of a full daycare service or opt for sessional care - it's up to you!  PLEASE NOTE, however, that when we open for business on September 2nd, 2015, we will be offering the 9am-11am session only until our full registration with the CSSIW inspectorate is confirmed.  If you're yet to register please email admin@cabankingsland.com

Session
Time
Cost*
Morning playgroup
9am-11am
£5
Wraparound care
11am-1pm
£5
Afternoon nursery
1pm-3pm
£5

* A local authority  grant is available to ensure that all children aged 3 have access to 10 hours of education per week – contact us to find out if you are eligible.  Also, if you are in receipt of working tax credits, you may be entitled to childcare vouchers.  You can find out by contacting the tax credit helpline at HMRC on 0345 300 3900.

Cylch chwarae, darparwr gofal cofleidiol a meithrinfa ar gyfer plant dau a hanner oed i bedwar ydi Caban Kingsland (ond yn y dyfodol mae’n bosib byddwn yn ehangu’r gwasanaeth i gynnwys gofal ol-ysgol i blant hynach).

Bydd Caban Kingsland yn darparu sesiynau bore a phrynhawn ar gyfer plant oed dau a hanner i bedwar, yn ogystal â sesiwn gofal cofleidiol sydd yn pontio’r ddau.  Mae hyn yn golygu ei fod yn bosib i rieni cymryd mantais o wasanaeth gofal trwy’r dydd, neu ddewis sesiynau penodol – mae i fyny i chi!  NODWCH OS GWELWCH YN DDA: pan yr ydym yn agor am fusnes ar Fedi 2il, 2015, byddwn yn cynnig sesiwn 9-11am yn unig nes i ni dderbyn cadarnhad ein bod wedi cael ein cofrestru’n llawn gydag arolygaeth y CSSIW. 

Sesiwn
Amser
Cost*
Cylch Chwarae Bore
9am-11am
£5
Gofal cofleidiol
11am-1pm
£5
Meithrinfa
1pm-3pm
£5

* Mae grant o’r awdurdod lleol yn cynnig 10 awr o addysg am ddim yr wythnos i bob plentyn sydd yn 3 oed – cysylltwch â ni i weld os ydych yn gymwys.  Hefyd, os ydych yn derbyn credydau treth gweithio, mae’n bosib eich bod yn gymwys i dderbyn tocynnau i brynu darpariaeth gofal.  Cysylltwch â llinell cymorth y swyddfa dreth am fwy o wybodaeth ar 0345 300 3900.