Thursday, 24 September 2015

Fruit Time - Amser Ffrwythau

Fruit time is not just about eating.  The children help to set the table, and learn to share a social occasion together, whilst also enjoying a healthy snack and a glass of milk.  

Mae'r plant yn datblygu sgiliau cymdeithasol yn ystod amser ffrwythau.  Maent yn helpu i osod y bwrdd ac wrth gwrs yn cael mwynhau byrbryd iachus a diod o lefrith.  


Wednesday, 16 September 2015

Byd Bach - Small World

Here are some of the children playing in the 'Small World' area of the Caban.  There are still some spaces available for the morning sessions - call by the Caban between 9am and 11am or send an email to admin@cabankingsland.com for information.  


Dyma rhai o blant y Caban yn chwarae yn yr ardal 'Byd Bach'.  Mae gennym rhai llefydd ar ol ar gyfer y sesiwn bore - galwch heibio'r Caban rhwng 9am a 11am neu gyrrwch ebost i admin@cabankingsland.com am wybodaeth.  Thursday, 10 September 2015

Life outside the caban.... Bywyd tu allan i'r Caban

What a glorious day for an adventure!! We might be keen to show off our wonderful new Caban, but today was a great day for exploring outside!  We can make use of the school grounds to look for bugs with magnifying glasses.  Today we also found spiders and a crab-apple tree, and in the coming days the children will be using the windfalls for printing with paint.  Remember to check the Photos page to see more pictures in our Flickr feed.

Am ddiwrnod bendigedig ar gyfer antur!!  Er ein bod yn ymfalchio yn ein Caban newydd, roedd heddiw yn diwrnod gwych ar gyfer mentro tu allan!  Gallwn wneud defnydd o dir yr ysgol i edrych am bryfaid ac anifeiliaid bach efo chwyddwyrdau.  Heddiw gwelsom pry-cop a choeden afalau, ac yn y diwrnodau nesaf byddwn yn denfyddio'r afalau bach o'r llawr i brintio efo paent.  Cofiwch glicio ar y tudalen Lluniau i weld mwy o luniau ar ein safle Flickr.
Wednesday, 2 September 2015

First day of customers at the Caban! Click to read what they got up to... Diwrnod cyntaf ar gyfer cwsmeriaid y Caban! Cliciwch i ddarllen beth wnaethant!

Agorodd y Caban ei ddrysau am y tro cyntaf heddiw, gyda diwrnod agored ar gyfer y plant ar y gofrestr a'u rhieni.  Mae'r dull yma o agor yn anffurfiol yn rhoi cyfle i'r plant dod i adnabod eu hamgylchedd newydd cyn iddynt fentro yn ôl am sesiwn heb eu rhieni yfory!  Cysylltwch â admin@cabankingsland.com am fwy o wybodaeth am ein gwasanaeth. 

The Caban opened its doors for the first time today, with an open day for children on the register and their parents.  This form of 'soft opening' gave the children a chance to get to know their new surroundings before they venture back tomorrow for a session without their parents!  Contact us on admin@cabankingsland.com for more information about our service.  

Monday, 17 August 2015

Read about what will happen on the mat - Darllenwch am beth fydd yn digwydd ar y mat

Children will sit on the mat in this comfortable area of the Caban to learn nursery rhymes in English and Welsh, to eat their fruit, or to take part in activities on our interactive whiteboard which is just like the ones they use in the 'big school' next door, Ysgol Kingsland.  

Bydd plant yn eistedd ar y mat yn ardal cyfforddus yma y Caban i ddysgu rhigymau yn Saesneg a Chymraeg, i fwyta eu ffrwythau, ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar ein bwrdd gwyn rhyngweithiol sydd yr un fath a'r rhai maent yn defnyddio yn yr 'ysgol fawr' drws nesaf, Ysgol Kingsland.  


Friday, 14 August 2015

Crawling through Caban's tunnel - Cropian trwy twnel y Caban

Our colourful tunnel provides an opportunity to children to develop their physical skills, as well as their imagination.  And of course it's fun!  To register your child for our first day in September contact admin@cabankingsland.com

Mae ein twnel lliwgar yn darparu cyfle gwych i ddatblygu sgiliau corfforol y plant, yn ogystal a'u dychymyg.  Ac wrth gwrs mae'n hwyl!  I gofrestru ar gyfer in diwrnod cyntaf ym Mis Medi, cysylltwch a admin@cabankingsland.comWednesday, 12 August 2015

Caban's small world - Byd bach y Caban


Our brand new 'small world' area featuring a train track through the countryside proved a hit with the nursery pupils who visited the Caban recently.  It's a great stimulus for the imagination, and offer plenty of opportunities for our assistants to develop the children's vocabulary in both English and Welsh.  If you've not registered yet, there are some places still available for the opening day on September 2nd, but you'll need to drop us a line via email to admin@cabankingsland.com

Mae ein ardal 'byd bach' newydd sbon yn cynnwys rheilffordd sydd yn mynd trwy'r cefn gwlad, ac roedd hi'n poblogaidd iawn pan daeth rhai o blant y feithrin i ymweld a'r Caban yn ddiweddar.  Mae hi'n hybu'r dychymyg yn effeithiol, ac yn cynnig digon o gyfleoedd i'n cymhorthyddion datblygu geirfa y plant yn Saesneg a Chymraeg.  Os ydych angen cofrestru, mae rhai llefydd ar gael ar gyfer y diwrnod gyntaf ar Fedi 2il, ond bydd angen i chi cysylltu a ni trwy ebost ar admin@cabankingsland.com

Sunday, 9 August 2015

The caban has comfortable areas for relaxing - Mae gan y Caban ardaloedd cyfforddus ar gyfer gorffwyso

When children have been all tired out by the brand new resources on offer in Caban Kingsland, there is plenty of space to relax in comfort, have a drink of milk or healthy snack, and listen to a story!  We open on September 2nd.  If you want to register, send an email to admin@cabankingsland.com  

Pan mae'r plant wedi blino ar ol defnyddio adnoddau newydd sbon Caban Kingsland, bydd digon o le ar gael iddynt ymlacio efo diod o lefrith neu byrbryd iachus, a gwrando ar stori!  Rydym yn agor ar Fedi 2il.  Os ydych eisiau cofrestru, gyrrwch ebost i admin@cabankingsland.com


Thursday, 6 August 2015

Read about the fun activities in our pirate boat - Darllenwch am y gweithgareddau hwyl yn ein cwch mor laden

Children will be able to enjoy the water play area in the new Caban, opening on September 2nd.  Sometimes it will be an area for simple fun and experimentation as children fill containers with water and see how it affects the resources in our pirate boat.  At other times, our assistant may place educational prompts in the water to challenge the children to develop some new skill, such as identifying colours, or for older children numbers and letter sounds.  Send us an email on admin@cabankingsland.com if you want to register for September.

Bydd plant yn gallu mwynhau chwarae yn ardal dwr y Caban newydd, sydd yn agor ar Fedi 2il.  Weithiau bydd yr ardal yn un ar gyfer hwyl ac arbrofi yn unig, wrth i'r plant llenwi cynhwysyddion efo dwr a gweld yr effaith ar yr adnoddau gwahanol yn ein cwch mor ladron.  Ar adegau arall bydd ein cymhorthyddion yn rhoi adnoddau addysgiadol yn y dwr i herio'r plant i ddatblygu riw sgil newydd, fel adnabod lliwiau, neu ar gyfer plant hynach adnabod llythrenau a rhifau.  Danfonwch ebost i admin@cabankingsland.com i gofrestru ar gyfer Medi.